Fem miljöfrågor till politikerna i Skellefteå

Vad tycker partierna i Skellefteå om skogsreservat, fiskvandring och torvbrytning? Dessa och några andra korta frågor med lokal miljöanknytning ville Naturskyddsföreningen i Skellefteå ha svar på från partierna, inför valet. Vi skickade fem frågor till sju partier.

Svar fick vi från tre: Centern, Vänstern, Miljöpartiet.

De övriga svarade inte alls, trots påstötning. Frågorna skickades till de lokala partiernas kontaktadresser på nätet. Vi utgick ifrån att dessa kollas regelbundet, i synnerhet i valtider som nu. Det verkar inte vara så. Vi tackar de partier som svarat!

Här kommer frågorna och de svar vi fått in. Svaren anges i fet stil.

Centerpartiet

Jag är Kretsordförande i Centerpartiet i Skellefteå, och jag har fått i uppdrag att lämna vårt svar. Jag vill först ge en övergripande kommentar. När vi säger att vi vill göra en sak så är det viktigt för oss att vi verkligen kan ställa upp på det helt och hållet. Det har gjort att vi tvingats säga nej på en del frågor där vi skulle vilja säga ja. När vi sagt nej så har vi gett lite förklaring till varför. Ofta är det så att vi delvis håller med er, men att vi inte kan säga ja till hela ert förslag.
/Håkan Andersson, Centerpartiet Skellefteå.

Fråga – Skolorna och skogen: En stor del av Skellefteås grundskoleelever deltar i ”Skogen som klassrum”, ett projekt som drivs av Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen. Man kan t ex lära sig matte och engelska i skogen. Forskning har visat att unga lär sig snabbare och mår bättre i utemiljön. Men många skolor i Skellefteå saknar lämplig skog. Den bör finnas inom ca 300 m från skolan.

– Är partiet villigt att arbeta för att skog sparas eller anläggs intill skolorna?

Nej. Vi tycker att det är viktigt att skolorna har tillgång till riktig skog. En anlagd skog blir väl snarare en ”park”. Vi kan nog tycka att avståndet 300 meter är en onödigt kraftig begränsning. Vi tycker att det är viktigare att eleverna får tillgång till en riktig skog. Att spara en ”lämplig” skog kan vi tänka oss att arbeta för.

 

Fråga – Fisk är ett allt viktigare livsmedel, men i flera av kommunens älvar är det stopp för fiskvandring p g a att kraftverk lagts nära kusten. Det gäller Hednäset i Åbyälven och Falmarksforsen i Bureälven. Bägge ägs av Skellefteå Kraft och har låg effekt.

– Är partiet villigt att satsa på ombyggnad eller ev. rivning av dessa kraftverk så att fisken kan fortplanta sig i sina hemvatten?

Ja.

 

Fråga – Naturskydd: Skogen är mycket viktig. Den kan förbättra klimatet, bidra till rekreation och turism, ersätta olja, ge trävirke och ge jobb. Men det krävs att den används hållbart, utifrån vad ekosystemet tål. Så sker inte idag, bland annat måste många fler reservat skapas. I Sverige är bara 2 procent av den produktiva skogsmarken skyddad, och i Skellefteå endast 0,5 procent! De små reservat som finns ligger ofta som små öar mellan hyggen och planteringar, vilket skadar den biologiska mångfalden. Forskare anser att 20 procent av produktiv skogsmark borde skyddas, om vi ska bruka skogen hållbart, för skälen ovan.

– Vill partiet arbeta för att fördubbla mängden skyddad skog i kommunen de närmaste fyra åren?

Nej. Vi anser att både äganderätten och den långsiktiga miljövården är viktiga. Det är svårt att skydda skog som kommunen inte äger. När det gäller den kommunalt ägda skogen så är det en fråga om vilken skog som är skyddsvärd. Vi är inte avvisande till att skydda skog men vill inte binda oss för ett konkret mål i denna fråga.

 

Fråga – Torv: Skellefteå Kraft och skogsbolaget Holmen planerar att bryta energitorv i Fisktjärnliden, mellan Burträsk och Bastuträsk. Brytningen medför många miljöproblem, bl a mycket stor risk för höga halter av giftigt metylkvicksilver i vattendrag som Bureälven och Risån. Att försämra vattendrag går emot både EU:s vattendirektiv och kommunens miljömål från 2012.

– Vill partiet säga nej till denna torvbrytning?

Ja.

 

Fråga – Gruvor: Idag tillåts malmprospektering i naturskyddade områden, och i många andra områden av riksintresse för natur och friluftsliv. Man hänvisar till att mineralbrytning är en ”långsiktig hushållning” och därför ska gå före naturskyddet. Vi anser tvärtom att gruvbrytning idag ofta är kortsiktig och absolut inte bör förekomma i naturskyddade områden.

– Är partiet villigt att avskaffa denna skrivning i Miljöbalken kap 3§10?

Nationell fråga där vi inte känner till inställningen till just denna paragraf. Vi anser att det måste finnas en hållbar balans mellan naturvärden och ekonomiska intressen. Hur den paragraf ni vill ändra ska tolkas är en komplicerad juridisk fråga.

 

Vänsterpartiet

Skolorna och skogen…

– Är partiet villigt att arbeta för att skog sparas eller anläggs intill skolorna?

Ja. Det har vi slagits för länge, att bevara och skydda de tätortsnära skogarna. Sedan kan det vara praktiska problem att anlägga nya skogar, för det tar en lång till för skogar att etablera sig. Vidare vill vi påtala att i Skellefteå är det mycket bra med skogar och naturmiljöer i nära och ganska nära anslutning till skolorna i de överlägset flesta fall.

 

Fisk…

– Är partiet villigt att satsa på ombyggnad eller ev. rivning av dessa kraftverk så att fisken kan fortplanta sig i sina hemvatten? Ja/Nej

Ja.

 

Naturskydd…

– Vill partiet arbeta för att fördubbla mängden skyddad skog i kommunen de närmaste fyra åren? Ja/Nej

Ja. Det här är också något som vi har motionerat om under lång tid i fullmäktige. Att vi måste få till fler kommunala naturreservat. Skellefteås första är på gång nu, efter en motion från oss, gäller området Vitberget. Men det räcker inte. Fler områden måste skyddas, för den biologiska mångfalden, för nästkommande generationer.

 

Torv…

– Vill partiet säga nej till denna torvbrytning?

Om torvbrytningen klarar miljökraven har vi inte för avsikt att säga nej. Men som sagt var, de hårda miljökraven måste klaras. Dessutom genererar torvtäkter, efter efterbehandlingen, nya fina våtmarker som är till godo för den biologiska mångfalden, så allt är inte bara elände med torvbrytning så länge som man uppfyller miljökraven.

 

Gruvor…

– Är partiet villigt att avskaffa denna skrivning i Miljöbalken kap 3 §10?

Ja. Vänsterpartiet menar att regeringens nyligen antagna mineralstrategi är otillräcklig för att skapa en hållbar mineralbrytning. En ökad gruvbrytning får inte heller minska våra ansträngningar för ett mer resurssnålt samhälle där Sverige tar ett ökat miljö- och klimatansvar. Därför är det av avgörande betydelse att de som berörs får stärkta möjligheter att påverka och att skydd av unika natur-, turist- eller renbetesområden tidigt värnas i en exploateringsprocess, från undersökningstillstånd till brytning. Även för gruv- och prospekteringsbolagen finns det ekonomiska fördelar med att så tidigt som möjligt i processen få eventuella besked om att brytning inte kommer att godkännas. Bergsstaten ska inte kunna bevilja undersökningstillstånd i områden som är klassade som naturreservat, Natura 2000-områden eller världsarvsområde. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

/Joakim Wallström, Vänsterpartiet Skellefteå

 

Miljöpartiet de Gröna

Skolorna och skogen…

– Är partiet villigt att arbeta för att skog sparas eller anläggs intill skolorna?

Ja – och vi har agerat för skolskogar med interpellationer i fullmäktige, och påtalat behovet i Kommunstyrelsen inför byggandet av nya större förskolor.

 

Fisk…

– Är partiet villigt att satsa på ombyggnad eller ev. rivning av dessa kraftverk så att fisken kan fortplanta sig i sina hemvatten?

Ja, – på anläggande av fungerande fiskvandringar förbi kraftverken eller om detta visar sig svårt även rivning.

 

Naturskydd…

– Vill partiet arbeta för att fördubbla mängden skyddad skog i kommunen de närmaste fyra åren? Ja/Nej

Ja – fokus har de senaste åren legat på att få ett reservat på Vitberget, vilket vi hoppas få beslut i kommunfullmäktige om innan detta år är slut, därefter måste arbetet fortsätta.

 

Torv…

– Vill partiet säga nej till denna torvbrytning?

Ja – detta ryms inte i den miljöprofil vi vill se hos Skellefteå kraft, men vi vill inte se torvbrytning i Fisktjärnliden i någon annans regi heller.

 

Gruvor…

– Är partiet villigt att avskaffa denna skrivning i Miljöbalken kap 3 §10?

Miljöpartiet har inte särskilt tagit ställning till just denna formulering, men har i en större motion i Riksdagen 2013 föreslagit bl a:

-Översyn av Minerallag och Miljöbalk för att bättre freda områden som bör vara skyddade från gruvverksamhet, samt större krav på finansiell täckning och försäkringar för att säkra ansvaret för efterbehandling och oförutsedda händelser.

-Förstärkning av lagstiftningen när det gäller biologisk mångfald och dricksvattenförsörjning vid större ingrepp i naturen.

-Förbättring och förstärkning av resurser till miljöprövning av gruvverksamhet.

/Rune Wästerby, Miljöpartiet Skellefteå

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.