Landhöjningsskogar – unika miljöer som är hotade!

Längs kusten i Skellefteå kommun pågår landhöjningen som är den största i Sverige. Denna landhöjning tillsammans med att vi har en långgrund kust gör att en naturtyp som är unik för hela världen skapas just här, nämligen landhöjningsskogar. Dessa skogar har en unik vegetation med en bård av lövträd närmast vattnet, främst gråal men även björk, rönn, salix och ibland klibbal. När marken höjer sig ur havet så flyttar lövskogen efter ned mot vattnet och där den tidigare växte tar s.k. kustgranskog över.  Eftersom gråalen gödslat marken så blir kustgranskogen mycket grovvuxen och bildar grov död ved och jätteträd vid relativt låg ålder p.g.a. bördighet, hög luftfuktighet och återkommande stormar från havet. Dessa faktorer gynnar flera hotade arter, t.ex. tretåig hackspett, ostticka och rosenticka.

Under senare år har hotet mot dessa skogar ökat dramatiskt eftersom skogsbruket numera avverkar ända fram till havet och sommarstugor. Om du känner till en hotad landhöjningsskog kan du kontakta Lill Eilertssen så kanske vi kan hjälpa till att försöka rädda denna skog. Hon har mail: liei0003@student.umu.se

Du kan läsa mer om landhöjningsskogar via länken nedan:

Landhöjningsskogarna i Skellefteå kommun

I bildgalleriet nedan kan du se bilder från olika landhöjningsskogar i Skellefteå.