Känner du till skyddsvärda marker i strandnära lägen?

Kommunens utpekade lämpliga LIS-områden.

Kommunens utpekade lämpliga LIS-områden.

Nu behöver Naturskyddsföreningen er hjälp och det är bråttom!

För att göra Skellefteå mer attraktiv har Skellefteå kommun tagit fram ett förslag till strandnära lägen som ska kunna undantas från strandskyddet, så kallade LIS-områden. Dessa områden riktar sig till intressenter som kan främja en positiv sysselsättningseffekt och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden.

Självklart är det positivt att vi gör Skellefteå attraktivt så detta är inget vi är emot, men tyvärr så är det inte möjligt för oss att inventera alla de föreslagna områdena så vi behöver din hjälp med att peka ut värdefulla naturområden som ligger i riskzonen. Det kan även vara andra intressen för allmänheten hotas.

Tiden är knapp och möjlighet att komma med synpunkter går ut den 19 juni.

Du behöver inte läsa genom hela planen, men bläddra ned till de områden du känner till och kolla om några av dessa är utpekade i LIS planen. Är det nåt område som du misstänker är värdefull ur natursynpunkt eller område som du  har kärt av någon annan anledning som ligger inom de förslagna områdena så hör gärna av dig till oss. Vi hjälper till i mån av tid och så gott vi kan.

Du kan även kontakta kommunens planarkitekt Linnea Hagenbjörk, direktnummer: 0910-737726 eller gå in på deras blogg om stadsplanering.

Mer information finns på kommunens sida om strandnära lägen. Och här är en länk direkt till planförslaget.

Kontakta Naturskyddsföreningen antingen genom kommentarer här på hemsidan, kommentera i vår grupp på Facebook  eller skicka en e-post till någon av styrelsemedlemmarna (kontaktinformation finns här på hemsidan).

MVH
Naturskyddsföreningen i Skellefteå

Dela

Kommentera

10 thoughts on “Känner du till skyddsvärda marker i strandnära lägen?

 1. Lis är ett utmärkt sätt att utveckla landsbygden.
  Ni miljöextremister måste lugna ner er.
  [Kommentar från Webmaster: påhopp och dålig ton kommer inte att på accepteras Naturskyddsföreningens sida. Alla kommentarer modereras. Den strukna meningen är lämnad som ett varnande exempel.]
  Ni är varken sakägare eller markägare.
  Därför har ni inte med saken att göra.
  Det är markägarna som är de största och bästa experterna på sina egna marker, dessutom har de det juridiska och ekonomiska ansvaret.

  Allmänheten är bekymrade att inte fler LIS-områden föreslagits.
  Få jordbrukare finns kvar på grund av rationaliseringar och mark inom strandskydd kan inte användas till annat som följd av strandskyddsrestriktioner. Strandängar växer igen och bygden tappar attraktionskraft.

  Därför är det positivt med komplettering som stödjer förutsättningarna för generationsväxling och för att tillvarata kulturhistoriska
  miljöer i lis-områden. Det måste ses som lämpligt liksom bebyggelse som stödjer andra landsbygdsutvecklande åtgärder exempelvis i anknytning av befintlig samhälls service
  Byggande kan även vara lämpligt vid mindre sjöar om bebyggelsen har koppling till de areella näringarnas behov av rast- och övernattningsstugor som exempelvis som skogs och markägare som har marker på relativt långt avstånd
  från fast bebyggelse.

  Förhoppningen var att lagen skulle medge fler LIS-områden

  Man måste se till helheten LIS är ett efterlängtat tillfälle att utveckla landsbygden här i norr, och ett sätt att stoppa utflytning och skapa syselsättning.

  Om inte har vi snart inget kvar här då ungdomarna väljer att flytta på grund av arbetslöshet och bostadsbrist.

  • Hej Näringsidkare som vill utveckla Norrlands landsbygd!

   Tackar så mycket för din kommentar!

   Jo, precis som du säger så är LIS ett utmärkt sätt att utveckla landsbygden. Precis som vi skrev i vår text så är vi positiv till detta och vi hoppas att det ska leda till etablissemang av olika slag i dessa områden som främjar en positiv sysselsättningseffekt och bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på Skellefteå kommuns landsbygd.

   Som vi även skrev så har vi tyvärr inte haft tid att kolla om det finns någon värdefull natur inom de utvalda områdena. Många organismer är i dag hotade av utrotning då deras livsmiljöer krymper i rask takt. En av våra uppgifter som miljöorganisation (med mer än 200 000 medlemmar i ryggen), är att försöka stoppa denna utrotning.

   Om det finns några delar i de föreslagna LIS-områdena som är värdefulla, så hoppas vi att de ska de kunna undantas och bevaras. De flesta organismer som hotas av utrotning i Sverige i dag är knutna till skog och det är främst skogsmiljöer vi inriktar oss på. Längs vår Västerbottniska kust har vi unika skogsmiljöer i form av landhöjningsskogar, var vi har den högsta höjningen i landet (Du kan läsa mer om de på vår hemsida). Tyvärr så krymper dessa skogar och vi hoppas ju förstås att om det finns några orörda landhöjningsskogar inom dessa områden, så ska de få förbli orörda. Förhoppningsvis ska alternativa etableringar leda till alternativa inkomstkällor i dessa områden i stället för kalhuggning.

   När det gäller Skellefteå kommun så har endast ca 0,5 % skogsmark ett officiellt skydd och när det gäller landhöjningsskogar är det endast snack om några promille, så det är ju inte snack om att det är så stora områden som har ”drabbats” av ett skydd. När det kommer till strandskyddet så är det en lag som gäller över hela landet, som infördes på 1950-talet och numer finns inskriven i miljöbalken. Syftet med strandskyddet är först och främst att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, men även att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Tyvärr så gäller inte strandskyddet för skogsbruket.

   Måste man acceptera att man är en miljöextremist för att man vill göra sitt bästa för att bevara värdefull natur så att både de organismer som finns där ute i naturen ska få överleva, men att även så att våra efterlevande ska kunna få ta del av det som vi nu har, så får jag väl acceptera att jag är en miljöextremist då.

   Om du har skrivit till oss för att du råkar vara en av dessa näringsidkare som nu har möjlighet att vidga din verksamhet så önskar vi dig lycka till. Hoppas din verksamhet ska leda till fler arbetstillfällen så att våra ungdomar väljer att stanna kvar och att fler människor får komma ut och får uppleva den fantastiska naturen som finns där ute.

   Med vänlig hälsning
   Lill Eilertsen
   Skogsansvarig
   Naturskyddsföreningen i Skellefteå

 2. Här i byn finns en ”spökskog” naturskog där minst hälften av de granar man ser från vägen när man kör, är antingen döda eller under angrepp.
  Och det har varit så länge.
  Hur tacklar man en granne som har angrepp av granbarkborre om
  hen inte vill eller får ta ned de granbarkborre angripna granar det handlar om

  Trist för oss alla grannar..

  Skogsstyrelsen trummar på för att skogsägarna ska ta ut stormvirket för att stå emot angrepp av granbarkborre.
  Men där myndigheten själv bestämmer blundar man för hotet.
  Naturskydsföreningen och skogsstyrelsen talar med kluven tunga och det står oss skogsägare och staten dyrt.

  • Hej Skattebetalare!

   Har väldigt svårt att svara på denna fråga.
   Skogsstyrelsen brukar vara väldigt duktig på att hantera saker som handlar om skadeinsekter på skog. Deras mål är att alla ska ha så hög produktion som möjligt i sina skogar.
   Naturskyddsföreningen jobbar med bevarandet av skyddsvärda gamla skogar, vilket det finns väldigt lite kvar av. I Skellefteå kommun finns det under 5% kvar.
   Om du är säker på att det skogen är utsatt för ett allvarligt angrepp av granbarkborre så tycker jag att du ska kontakta Skogsstyrelsen.
   Om du däremot misstänker att det är en gammal skyddsvärd skog med hög andel av död ved som gynnar den biologiska mångfalden så får du gärna kontakta oss igen så ska vi försöka få tid att titta närmare på denna skog.

   Med vänlig hälsning
   Lill Eilertsen
   Naturskyddsföreningen Skellefteå

 3. Tittar jag mig omkring i hembygden så är det ett fåtal stora bönder som försöker få kalkylen att gå ihop, småbrukarna är borta sen länge, och på de gamla gårdarna finns det i bästa fall en häst.
  Talesättet att ”Man saknar inte kon förrän båset är tomt” är verkligen på sin plats här. Det känns rätt bittert om jag får gnälla lite.

  Men som många säger. Det är bönder som orkar hålla på som är utrotningshotade, så kanske borde Naturskyddarna[redigerat av Webmaster] vara tacksam för att någon vill sköta om naturen.

  • Hej Skattebetalare!

   Jo visst är det synd att det numera endast finns ett fåtal större bönder kvar.
   Men det finns väl tyvärr ingen förening som jobbar för att skydda utrotningshotade bönder? Skulle behövas!
   Tror dock inte att strandskyddet är orsaken till att bönderna har det svårt.
   En bidragande orsak, tror jag, är att vi är är för lite medvetna när vi handlar. En stor andel av mejeriprodukterna och köttet som säljs i livsmedelsaffärerna i dag har utländskt ursprung och så länge vi fortsätter att handla utan att reflektera över var eller hur maten vi handlar produceras så kommer våra norrländska bönder att fortsätta att ha det svårt.
   Detta är också en av de frågor som Naturskyddsföreningen engagerar sig mycket i, men det är folket som har makten att påverka.
   Om du inte redan gör det så tänk gärna på det när du handlar och välj i största möjliga mån svenska, norrländska och gärna ekologiska produkter så gynnar du de Svenska bönderna.

   Med vänlig hälsning
   Lill Eilertsen
   Naturskyddsföreningen Skellefteå

 4. Natuskyddsföreningen, Miljömyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har en mycket märklig tolkning av Miljöbalken. De verkar anse att den står över grundlagen. Men gör den det? Vem äger naturen och miljön på min mark? Jag anser att det är jag. Enligt Regeringsformen, alltså Grundlagen, måste det till ett angeläget allmänt intresse för att trumfa min äganderätt. Även om jag får ge mig för det allmänna intresset, så ska jag enligt grundlagen ha full kompensation för detta.

  Så länge jag inte stör andra eller inkräktar på andras mark eller andras verksamheter och intressen, är miljöbalken inte tillämplig på min verksamhet. Det skulle ju innebära ett upphävande av äganderätten. Äganderätt brukar i alla rättsstater definieras som ett antal rättigheter förändra, tjäna pengar på och rent av förstöra sin egendom utan att andra har med det att göra. Om min tolkning gäller och det hävdar jag att den gör, då gäller inte miljöbalken. Därför gäller inte heller tillsynsmyndigheternas bedömning, de har inte ens rätt att göra en bedömning, än mindre utmäta straff. Detta skulle jag vilja se prövat mot exempelvis EKMR i en Europeisk domstol.

  Eftersom jag äger min egendom och med grundlagens och internationella fördrags skydd för äganderätten därmed också äger rådighet över densamma, anser jag det vara oskäligt av myndigheten att komma och peta i mina förehavanden. Med dessa två argument, att Miljöbalken i normalfallet inte är tillämplig och att i de fall myndigheten ändå anser att den är det, måste de lämna tillräckligt mycket rådighetsutrymme till mig som ägare. Om de inte gör det blir deras inrång något slags expropritation för vilken de är skyldiga att betala ersättning. Bevisbördan måste vara myndighetens. Det är de som vill ändra något i ägarens förhållande till sin egendom, därmed blir bevisbördan deras.

  • Hej Fastighetsägare och skattebetalare.

   Du får ursäkta att du fått vänta på svar.
   Har tyvärr inget bra svar på dina frågor så jag har försökt hitta någon i kretsen som har kunskap att svara. Tyvärr så hittade jag ingen.
   Det är en stor skillnad mellan oss, Naturskyddsföreningen som är en ideell förening och Miljömyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen som är statliga myndigheter.
   Vi, Naturskyddsföreningen är en förening med olika kretsar fördelat runt om i landet var de flesta engagerar sig ideellt.
   Inom de olika kretsarna finns det människor med olika intresseområden och kunskap och det finns säkert någon krets med någon som intresserar sig för frågor som rör miljöbalken. I Skelleftekretsen finns det tyvärr ingen med denna kunskap.

   Det är möjligt att någon på Miljömyndigheten, Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen skulle kunna svara på dina frågor. Skulle föreslå att du skickar dina frågor till någon av dessa i stället.

   MVH
   Lill Eilertsen
   Naturskyddsföreningen i Skellefteå

  • Nu borde den synas.
   Alla kommentarer modereras innan de publiceras. Tyvärr kan det ibland dröja ett tag innan någon har tid att moderera.

   MVH
   Lill Eilertsen
   Naturskyddsföreningen Skellefteå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.