Inför valet i september

Vi har skickat en rad frågor till partierna i kommunfullmäktige. Vi hoppas på att få svar senast 16 augusti 2022 Vi kommer att informera våra medlemmar och allmänheten om innehållet i partiernas svar och även ange ifall något parti inte svarat. Frågorna och förklaring till dem finns nedan under Nr
Fråga
Bakgrund och förklaring till frågan
1
Hur ställer ni er till att inrätta naturreservat på Vitberget enligt beslutet 2006?
Att bilda naturreservat på Vitberget har beslutats av kommunen men den senaste händelsen är att 2021-04-20 togs detta bort från aktuell budget. Naturreservatet skulle bevara unik naturskog, bevara ekologisk mångfald, bli ett fint rekreationsområde. Naturreservatet står inte i konflikt med områdets användning för friluftsliv utan kan ordnas så att friluftsaktiviteter får förekomma men på lämpligt sätt, varierande inom reservatet.
2
Växthusgaser. Vill ni genom att anlita oberoende kontrollorgan mäta kommunens växthusgasutsläpp?
Under året 2020 har Skellefteå kommun enligt Miljöbarometern identifierat sitt
utsläppsutrymme i förhållande till den globala Co2 budgeten för att uppnå Parisavtalets mål: Växthusgasutsläpp på 4.25 ton/invånare och koldioxidutsläpp på 3.16 ton /invånare redovisades året 2018, vilket är långt sämre än målet.
3
Grön stad. Hur vill ditt parti arbeta för att påverka byggnationer (byggherrar och investerare) i Skellefteå stad så att man uppnår maximerad klimatvänlighet? Detta med tanke på stadens förtätning och expansion.
Till exempel genom trädplantering och att underlätta och gynna odling och plantering i bostadsområden. Fler och fler städer i Sverige och internationellt har börjat med att genomföra stadsplanering enligt koden för grönare städer 3-30-300. Varför? För att skapa tillräckliga grönområden med träd för att människor ska må bra fysiskt och psykiskt, för att staden ska klara regn, vind och värme och för att träden ska ta upp skadliga ämnen ur luften så att människorna slipper få i sig dem. Vad betyder regeln? Varje människa ska kunna se 3 träd från sin bostad, varje kvarter ha 30% krontäckningsgrad och alla invånare ska kunna nå ett grönområde inom 300 meter. Den har tagits fram av professor Cecil Konijnendijk för att hjälpa beslutsfattare med riktlinjer för hållbara städer.
4
Pollinering. Vill ditt parti arbeta för ett politiskt antagande av grön infrastruktur för våra pollinerare? I det svenska arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur utgår man från följande definition: ”Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Detta innefattar både land och vatten.”
5
Växthusgaser. Arbetar ditt parti för ett nationellt förbud mot torvbrytning?
Våtmarker som använts för torvbrytning står för stora utsläpp av växthusgaser och detta hindras om den återställs som våtmark.
6
Växthusgaser. Hur ställer ditt parti sig till att öka insatserna för att återställa våtmarker?
Våtmarker som utdikats för jord-eller skogsbruk står för stora utsläpp av växthusgaser och detta hindras om den återställs som våtmark.

7
Biologisk mångfald. Vill ni att kommunen ökar upphandlingen av ekologisk mat från dagens 15%?
Ekologisk matproduktion bidrar till att sänka växthusgas-och CO2utsläpp och bidrar till biologisk mångfald genom minskning av de kemiska bekämpningsmedel som skadar pollinerande insekter och mångfald av växtlighet.
8
Biologisk mångfald, pollinering. Hur jobbar du och ditt parti för att vägkanterna i kommunen ska blomma maximalt, med inhemska pollinerande växter?
Infrastruktursatsningar angående vägkanter är inte tillräckliga. Arbetet med att rensa bort invasiva växter längs våra vägar behöver följas upp från kommunens sida. Inga åtgärder vidtas för att öka andelen blommande naturliga växter längs vägarna, de lämnas täckta av sten och grus.
9
Skog och biologisk mångfald. Hur vill ert parti arbeta för att bevara urskog (naturskog) nedom de fjällnära områdena?
10
Skog och biologisk mångfald. Vill ditt parti fortsätta att skydda all fjällnära urskog (naturskog)?

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.